کاهلی را از خود دور ساز وگرنه ترا از کردار نیک باز خواهد داشت . . ( زرتشت )

» بخشیدمت به...... :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» " هنوز هم منتظرم " :: ۱۳۸٩/۸/۱٦
» عشق :: ۱۳۸٩/٧/۱٧
» ای بهترین ! :: ۱۳۸٩/٧/٦
» خدا آن جاست :: ۱۳۸٩/٧/٢
» چقدر عشق ورزیدی؟ و چگونه ورزیدی؟ :: ۱۳۸٩/٦/۳۱
» مراببخش :: ۱۳۸٩/٦/۳٠
» در وصف خدا :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» مینو خرد :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
» آغاز :: ۱۳۸٩/٦/٢٩
نوشته شده در ساعت توسط مدیر


Design By : Pichak